středa 1. března 2017

O Markově evangeliu

Nejdříve o čtyřech evangeliích

Nový zákon začíná čtyřmi knihami o životě Pána Ježíše Krista,  které nazýváme čtyřmi evangelii. Evangelium v překladu znamená radostná zpráva. (Euangelion: eu – radostná – angel – slyšíme tam naše slovo anděl, čili poslaný, posel  – euangelion – poselství.)


Čtyři evangelia jsou tedy čtyři zprávy čtyř zbožných novinářů. A protože tito hoši sepsali zprávy vyprávějící příběh dobrého Boha posílajícího na svět zachránce Pána Ježíše Krista, jsou to zprávy dobré a radostné. Proto tedy evangelia.
Budeš-li číst evangelia, zjistíš, že tři z nich jsou si podobná. Jsou to Matouš, Marek a Lukáš. Odborně se nazývají synoptická, což se dá přeložit jako „stejně vidící“. Markovo evangelium se stalo se díky své stručnosti jakousi osnovou, podle které postupovali Matouš i Lukáš.

Až jednou budeš číst Janovo evangelium, zjistíš, že je fakt úplně jiné než zbylá tři evangelia.
Nejlépe se, podle mě, čte Marek, protože je nejkratší.

Autory evangelií si dovoluji nazvat zbožnými novináři. Věřím však, že to byl Pán Bůh sám, který  tyto muže povolal. Že to byl Pán Bůh, který je svým svatým Duchem zmocnil k věrnému a spolehlivému sepsání radostných zpráv, které budou číst generace křesťanů a které čteme dodnes.

Čtyři evangelisté podle představ zbožného malíře. 


O autorovi Markova evangelia

Pokud jsi už přečetl Markovo evangelium (pokud ne, tak si pospěš, je to jen 16 kapitol!), asi sis všiml, že se autor nikde nepředstavuje jménem. Proč tedy Markovo evangelium? Protože mnoho církevních otců žijících několik desetiletí po sepsání evangelia vydalo svědectví, že tento text napsal muž jménem Marek. A všichni shodně dodávají, že svůj text napsal podle vyprávění a kázání apoštola Petra. Můžeme se tedy domnívat, že Markovo evangelium je i tak trochu Petrovým evangeliem.
Kdo byl Marek? Máme více dobrých důvodů jej ztotožnit s Janem Markem, který vystupuje ve Skutcích apoštolů.  Zřejmě byl i očitým svědkem života Pána Ježíše a jeho ukřižování. V domě jeho otce se zřejmě odehrála i poslední večeře Pána Ježíše s učedníky. V evangeliu je zmínka o jakémsi mladíku, který při ukřižování utekl stráži. Vysmekl se jí, nechal jí v ruce i svůj plášť a utekl nahý. Je to takový malý detail, kterého si nikdo z ostatních evangelistů nevšiml.

Možná, že by dnes vypadal mladý utíkající Marek v ulicích právě takto. :)

Proto se někteří domnívají, že tento mladík byl právě Marek a že popsal sám sebe. V době ukřižování mu nebylo zřejmě více než dvacet let.
Později se stal mladším spolupracovníkem Pavla a Barnabáše. Byl s nimi na misijní cestě, aby jim pomáhal, ale z nějakých důvodů je opustil a vrátil se. Později se kvůli němu oba starší misionáři „pěkně“ pohádali (Sk 15:37-39). Ještě později o něm čteme v dopisech. Dostává se mu uznání od apoštola Pavla, když v epištole Timoteovi čteme vzkaz: „Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi potřebuji jeho pomoc.“ Zřejmě i apoštol Petr se o něm zmiňuje, když na závěr své epištoly píše: Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev v Babylonu a Marek, můj syn. Babylonem se zde obrazně myslí Řím. 
Církevní historik Eusebius tvrdí, že Marek založil křesťanský sbor v Alexandrii.
Příběh Marka je hezkým svědectvím mladého kluka, který na začátku posluhoval apoštolům, ale právě díky tomu se stal slavným evangelistou až do dnešních dnů. Nepatřil ani k družině dvanácti apoštolů. Přesto si jej Pán Bůh použil k velkému požehnanému dílu.Doba a místo sepsání

Pro důvěryhodnost evangelia je  to poměrně důležitý a cenný údaj. Čím starší evangelium, tím je důvěryhodnější. Máme totiž hodně jiných evangelií. Ta jsou však sepsána mnohem později, třeba i sto let po smrti Krista. Tím svou hodnověrnost ztrácejí. Nazývají se apokryfní. Občas se o nich dočteš v časopisech či ve filmech jako o „senzačním“ novém objevu.
V Markově evangeliu se objevuje maličká zmínka o Šimonovi z Kyrény, který pomáhal nést kříž Pánu Ježíši. Marek dodává, že Šimon byl otcem Alexandra a Rufa. Tedy ti, kteří evangelium četli, asi věděli, o koho jde. Je-li tomu tak, potom datum sepsání zapadá do doby první generace po ukřižování.
Tedy datum sepsání se odhaduje mezi léty 65 až 70, tedy třicet let po smrti Krista. Markovo evangelium je považováno za nejstarší ze všech, tedy nejblíže Kristově smrti.
Zmínka o Rufovi může odkazovat na muže – Rufa, který žil v Římě a kterého zmiňuje  apoštol Pavel v pozdravech na závěr epištoly do Říma. A když Petr pozdravuje ve svém dopise spolu s Markem z Babylona, tak Babylonem se rovněž obrazně myslí Řím. I tyto poznámky potvrzují, že evangelium zřejmě vzniklo v Římě.

Čím je zajímavé Markovo evangelium


Nese několik nej. Tedy:
1) Je nejstarší ze všech evangelií.
2) Je nejkratší a nejstručnější.
3) Je nejakčnější  - popisuje především Ježíšovy skutky a obsahuje nejméně vyučujících textů.
Díky své stručnosti mě vždycky překvapovalo tím, že v něm nenajdeme ani zprávu o narození Pána Ježíše a příběh o ukřižování Pána Ježíše začíná skoro v polovině knihy, v 10. kapitole. Prostě Markovo evangelium je fičák. Dá se jednoduše rozdělit na velké dva celky. Prvních deset kapitol probíhá v Galilei a zbytek knihy v Jeruzalémě.


Marek se dá rozdělit i geograficky. Podívej se na schematickou mapu Izraele a srovnej si ji se svou mapou,
kterou máš v Bibli.


Středem evangelia je silný oddíl 8:26-10:52, který obsahuje více kázání Pána Ježíše a dal by se nadepsat slovem NÁSLEDOVÁNÍ. Obsahuje tři předpovědi Kristova utrpení, vyznání Petrovo a různé oddíly vyzývající k radikálnímu následování – třeba oddíl o bohatém mládenci (10:17-31) končící slovy, že : Mnozí první budou poslední a poslední první.
Závěrečná část začínající 11 kapitolou obsahuje příběhy a vyučování posledního týdne Ježíšova života: Začíná slavným vjezdem do Jeruzaléma, vyčištěním chrámu, vyučování o závěru dějin (13) a Kristovo ukřižování a vzkříšení (14-16).
Každá kniha, i kniha biblická, má svůj příběh. Toto je tedy příběh Markova evangelia.  Časem k němu církev přiřadila symbol zvířete. Takže setkáš-li na obraze či na stěnách kostela se lvem, věz, že se jedná o symbol Markova evangelia.

Symbol čtyř evangelistů. Lva  - tedy symbol Markova evangelia,  najdeš vlevo nahoře.
S podobnými výjevy se setkáš snad ve všech kostelích.
Pro zajímavost dodávám, že Matoušovi je přiřazen člověk (vlevo dole);
Lukášovi okřídlený
býk (vpravo nahoře) a Janovi orel (vpravo dole)
Tyto symboly pochází už od prvních staletí.


Zajímavé a nebo důležité verše

Z Galilejské části (1:1-8:26)
 • Jednoduchý recept na život: "Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu." 1:15  
 • Smysl Ježíšova života: Ježíš to uslyšel a řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky." 2:17
 • O vážném zašpinění se: A řekl: "Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje." 7:20

Z části  NÁSLEDOVÁNÍ (8:27-10:52)

 • Slavné Petrovo vyznání: Zeptal se jich: "A za koho mne pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš". 8:29  
 • O následování Pána Ježíše: "Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?" 8:34-36
 • Výrok o soli:  "Sůl je dobrá, ztratí-li však svou slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji." 9:50
 • Známý verš o dětech: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží." 10:14
 • Jeden z nejzajímavějších a nejkrásnějších veršů oO Ježíšově poslání: "Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé." 10:45

Velikonoční (pašijní) oddíly (10:1-16:20)

 • Ježíš jim řekl: "Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu." Velice se nad tím podivili." (12:17)
 • O údělu následovníků Krista: "Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen." (13:13)  
 • Co je věčné a pevné: "Nebe a země pominou, ale má slova nepominou." 13:31
 • O očekávání na druhý příchod: "Mějte se na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas přijde" 13:33
 • Závěrečné vyslání: A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření." 16:15

1:18
3:9
8:3

12:42

14:72

16:8

Žádné komentáře:

Okomentovat